Диференциална дерматологична диагноза

Автор: Никола Ботев Златков
Специалност: Кожни и венерически заболявания

Диференциална дерматологична диагноза

Страници: 322
Мека корица
Тегло: 50 гр.
Размер: 160/190 мм
Статус: Изчерпана
35.00 лв. ИЗЧЕРПАНА

Сложното анатомично устройство и многофункционалността на кожата, обуславят и изключителното многообразие на кожните болести. Това създава и трудности в тяхната диагностика, още повече, че съществуват нозологични единици, които в различните стадии на своето развитие протичат под различни клинико-морфологични форми, както и такива, които въпреки различната етиология, имат сходна клинична характеристика.
Диференциалната диагноза на кожните болести се основава на комплексната оценка от анамнестичните данни, морфологичните изменения по кожата, кожните придатъци и видимите лигавици, както и от субективните оплаквания и общото състояние на организма. За значителна част от дерматозите са необходими и допълнителни лабораторни изследвания (хистопатологични, имунологични, хематологични, биохимични и др.).
Независимо от прилаганите напоследък нови параклинични изследвания, все още основният диагностичен критерий в дерматологията е клинико-морфологичния анализ, който се базира на кожните обривни единици - на техния цвят, форма, големина, локализация и др. Именно на този критерий бе направена настоящата книга ""Дерматологична диференциална диагноза"", в която кожните болести се класифицират по морфологичен и само някои от тях по топографски принцип. Тези заболявания, които протичат циклично и с различна симптоматика (сифилис и др.), бяха класифицирани според проявите в различни групи.
Правилната клинична оценка на обривните елементи, които в повечето случаи дават достатъчна информация за кожното заболяване, се явява решаващ фактор в диференциалната диагноза. Тъй като в дерматологията зрителното възприятие е от изключително значение за диагнозата, беше подбран и подходящ илюстрован ма¬териал. За пълнота на изложението и с оглед на диференциалната диагноза бяха включени и някои по-рядко срещани болести и синдроми. Съответният текст е даден съвсем накратко, но достатъчно информативно. За повече подробности биха могли да се направят справки от издадените през последните години учебници и справочници. Илюстрованото ръководство по ""Дерматологична диференциална диагноза"" съдържа 350 нозологични единици и 425 цветни фигури и е подходящо не само за дерматолози, но и за лекари от различни специалности и особено за общопрактикуващите лекари.


Още книги от тази
специалност


Атлас болести на лигавицата на устата

Атлас болести на лигавицата на устатаТърси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design